Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện

quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên

 Kính gửi: Các quý cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

 Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin được thông báo tới các quý cổ đông của Công ty ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

- Trụ sở chính: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 02253.745.377                                              Fax: 02253.823.748

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

- Mã chứng khoán: HPW

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu                                          

- Sàn giao dịch: UPCOM

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018

- Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tới quý cổ đông trên giấy mời họp

- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo tới quý cổ đông trên giấy mời họp

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo tới quý cổ đông trên giấy mời họp

   Công ty xin trân trọng thông báo.


Các tin tức liên quan