Thông báo về thay đổi nhân sự đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng