Thông báo về việc cấp nước không ổn định khu vực quận Đồ Sơn, Dương Kinh ngày 8.11

 


Các tin tức liên quan