Thông báo về việc cấp nước không ổn định khu vực quận Kiến An, An Lão, An Dương ngày 6.11

 


Các tin tức liên quan