Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Phạm Mạnh Linh

 


Các tin tức liên quan