Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Phạm Văn BợCác tin tức liên quan