Thông báo về việc ngày giao dịch đầu tiên, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên cho cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

THÔNG BÁO

          Về việc ngày giao dịch đầu tiên, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiền cho cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng  

            Kính gửi: Các Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-SGDHN ngày 11/11/2016 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;
Căn cứ Thông báo số 1176/TB-SGDHN ngày 11/11/2016 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.
Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc chính thức đưa cổ phiếu Công ty vào giao dịch  trên thị trường Upcom với nội dung sau:
-                  - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
-                  -  Mã chứng khoán: HPW
-                  -  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
-                  -  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
-                  -  Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 74.206.940 cổ phiếu
-                  - Tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá): 742.069.400.000 đồng
-                  -  Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Hai, ngày 21/11/2016
-                  -  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.500 đồng/cổ phiếu
            Xin trân trọng thông báo.
 
        Toàn văn Thông báo số 1003/TB-CNHP về việc ngày giao dịch đầu tiên, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên cho cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng    Tải về
        Toàn văn Quyết định số 731/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng   Tải về
 

 


Các tin tức liên quan