Thông báo về việc thay đổi nhân sự đảm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng