Tổ chức thành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sáng 27/4, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tham dự đại hội có ông Đỗ Quang Khoa – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; ông Bùi Tiến Phong – Phó GĐ Sở Kế hoạch & Đầu tư; ông Nguyễn Minh Tân – Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng; bà Đỗ Thị Thanh Diệp  – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài chính – Doanh nghiệp, Sở Tài chính. Về phía công ty, có ông Trần Việt Cường – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Văn Dương – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, ông Đặng Hữu Dũng – Tổng giám đốc, thành viên Ban lãnh đạo, 121 cổ đông đại diện cổ đông ủy quyền tương đương với 71.832.340 cổ phần, tỷ lệ tham dự đạt 96,8%.Đại hội đã nghe ông Trần Việt Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020; ông Đặng Hữu Dũng – Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021; quyết toán thù lao năm 2020 và phương án chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS; báo cáo lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2021; ông Nguyễn Đăng Ninh – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; bà Lê Thị Hương - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; ông Trần Văn Dương – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc TT trình bày công văn của UBND thành phố về việc cho ý kiến để người đại diện vốn nhà nước biểu biết tại Đại hội.
Theo đó, tuy năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn do đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban điều hành và sự nỗ lực không ngừng của tập thể CBCNV, Công ty vẫn tiếp tục giữ vững tình hình SXKD, hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch công tác, cung cấp nước ổn định cho >331.000 khách hàng; chất lượng nước cấp đạt Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009 của Bộ Y tế; áp lực tại các điểm cuối nguồn đạt 15m cột nước; nước sản xuất năm 2020 đạt 80,36 triệu m3 (trung bình ngày đạt 219.557 m3/ngđ); tăng 2,7% so với năm 2019; tỷ lệ thất thoát nước đạt 10,37%.