Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm từ ngày 25 - 27/7/2022

Tổng hợp kết quả chất lượng nước thành phẩm NMN An Dương, Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3, 4, 8, Chi nhánh Cấp nước Vĩnh Bảo, Minh Đức, Cát Bà, Ngũ Lão từ ngày 25 - 27/7/2022


Các tin tức liên quan